AGROPROGNOZA POČETNA STRANA

 

O STANICAMA

       Rad meteorološke stanice iMetos u potpunosti je automatizovan i zasnovan na Internet tehnologiji. Stanica sadrži senzore za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha, solarne radijacije, dužine trajanja vlažnosti lišća, količine padavina, brzine i smjera vjetra, koji su specijalizovani za potrebe zaštite bilja.
Podaci sa stanice, GPRS tehnologijom dostupni su u realnom vremenu na računaru tj. na odgovarajućem WEB sajtu i imaju visok stepen operativnosti i mogućnost arhiviranja. Podaci sa stanice i vjerovatnoća pojave patogena ili štetočine na određenom lokalitetu prikazuju se tabelarno i grafički. Na osnovu stručnog tumačenja podataka sa stanice, davaoc usluga – savjetodavac ima mogućnost da prozvođačima daje pravovremene stručne informacije o vremenu i načinu zaštite usjeva.

Sl.3. Stanica sa senzorima

Sl.4. 5. i 6. Grafički prikaz podataka sa stanice