AGROPROGNOZA POČETNA STRANA

 

O ZNAČAJU PROGNOZE

Savremenu poljoprivrednu proizvodnju prati pojava velikog broja prouzrokovača bolesti i štetočina, koji u značajnoj mjeri utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta gajenih biljaka. Hemijske mjere suzbijanja primjenom pesticida, često su jedini mogući način njihovog suzbijanja. Međutim, primjena pesticida u velikoj mjeri opterećuje troškovima poljoprivrednu proizvodnju i dodatno zagađuje životnu sredinu.  Vrlo često se dešava da i pored njihove višekratne primjene izostane efekat, odnosno, da se ne postigne odgovarajuća zaštita. Najčešći razlozi za to su neadekvatno vrijeme prskanja i neodgovarajući izbor preparata.
        Prognoza u zaštiti bilja  ima za cilj da smanji i racionalizuje korišćenje pesticida i doprinese očuvanju zdravlja ljudi i životne sredine, određivanjem optimalnih rokova zaštite.
Savremene metode prognoze, uz pomoć automatskih meteoroloških stanica sa odgovarajućim softverima, zasnivaju se na poznavanju biologije tj. ciklusa razvoja štetnih organizama, na praćenju meteoroloških faktora koji utiču na njihovu pojavu i razvoj i  praćenju razvoja same biljke.
Poznato je da na pojavu i razvoj parazita na određenom području u velikoj mjeri utiču meteorološki faktori (temperatura, vlažnost vazduha, količina padavina i dr.). Pored toga, za pojavu bolesti značajno je poznavanje i praćenje fenoloških faza kroz koje biljka prolazi tokom vegetacije, posebno „kritičnih faza“ u razvoju tokom kojih je biljka najosjetljivija na napad parazita. Pored navedenih i mnogi drugi faktori (izvori i količina inokuluma, otpornost biljke, primjenjena agrotehnika) utiču na pojavu i širenje štetnog organizma.
Praćenjem i poznavanjem svih ovih faktora, kao i primjenom odgovarajućih prognostičkih modela, moguće je predvidjeti pojavu patogena na određenom lokalitetu i   signalizirati optimalno vrijeme primjene pesticida, tj. blagovremeno obavijestiti proizvođače o sprovođenju ove mjere.
Na taj način, dobijanjem jedne kvalitetne informacije u kratkom vremenskom periodu, kao i odgovarajućeg stručnog savjeta o momentu tretiranja, potrebnoj dozi i izboru preparata, poljoprivredni proizvođači mogu uštedjeti na vremenu, smanjiti gubitke u proizvodnji i povećati prinos i kvalitet svojih proizvoda.

 

PROJEKAT „AGROPROGNOZA”

        U okviru projekta „Agroprognoza”, na odgovarajućim odabranim lokalitetima postavljene su automatske meteorološke stanice  iMetos,  pomoću kojih se prate osnovni meteorološki podaci (temperatura vazduha, vlažnost vazduha, padavine, vlažnost lišća, insolacija…). Stanice posjeduju i odgovarajuće softvere za prognozu pojave bolesti na određenim kulturama.
Prognoza pojave patogena i stručni savjeti za zaštitu obuhvataju lokalitete na kojima su postavljene stanice, a prati se pojava plamenjače na vinovoj lozi (uzročnik Plasmopara viticola); plamenjače na krompiru (uzročnik Phytophthora infestans) i čađava krastavost na jabuci i kruški (uzročnici Venturia inaequalis i Venturia pirina). 


     
Sl.1. i 2. Meteorološke stanice (lokaliteti Zeta i Drušići)

Lokaliteti sa stanicama:

  • Godinje (Crmnica)
  • Balijače (Gornja Zeta)
  • Sukuruć (Tuzi))
  • Ubli (Kuči)     
  • Tološi (Podgorica)
  • Barutana (Lješanska nahija)
  • Drušići (Rijeka Crnojevića)
  • Liverovići (Nikšić)
  • Dapsiće (Berane)