Tivat, 9. oktobar 2017.

“Zašto je važna organska poljoprivreda“

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat u saradnji sa Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji i Službom za selekciju stoke, stručnim službama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovali su edukativnu radionicu na temu: “Zašto je važna organska poljoprivreda“

Opširnije...


RATARSTVO, Bijelo Polje, 13. oktobar 2017.

SAVJET: Siliranje kukuruza

Na sjeveru Crne Gore u zavisnosti od vremenskih uslova siliranje kukuruza počinje sredinom septembra i ovih dana se privodi kraju.

Kukuruz je biljna vrsta koja ima dobru otpornost na sušu, ekonomično troši vodu i u uslovima suše može za razliku od ostalih biljnih vrsta doneti prinos.

Opširnije...


RATARSTVO, Nikšić, 11. oktobar 2017.

SAVJET: Značaj optimalnog roka i gustine sjetve za rod ozimih žitarica

U drugoj dekadi oktobra u Crnoj Gori, počela je sjetva ozimih strnih žita. Imajući u vidu najčešću grešku koje ratari prave u našem žitnom rejonu, posebnu pažnju moramo obratiti na optimalan rok sjetve.

Povoljne vremenske prilike kao i optimalna vlažnost zemljišta, uticale su da ove godine ratari na vrijeme i kvalitetno pripreme zemljište, izvrše duboku obradu, osnovno i predsjetveno đubrenje te izvrše predsjtvenu obradu i ravnanje zemljišta. Sve to su veoma bitni i osnovni preduslovi kako bi se sjetva obavila u optimalnom agrotehničkom roku.

Opširnije...


PRERADA, Nikšić, 10. oktobar 2017.

SAVJET: Tehnologija sušenja šljive

Plodovi namijenjeni sušenju moraju biti zreli, zdravi, sa harmoničnim odnosom šećera i kiselina, što obezbjeđuje odgovarajuća senzorska svojstva u osušenom proizvodu. Plodovi takođe moraju biti i odgovarajuće veličine i bez mehaničkih oštećenja. Veličina plodova je mjerilo kvaliteta kod sušenih šljiva. Fiziološka oštećenja kao i oštećenja nastala usled bolesti ili insekata umanjuju vrijednost proizvoda.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Nikšić, 9. oktobar 2017.

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji u posjeti OŠ „Dušan Bojović“ u Župi

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji , u saradnji sa NVO „Morakovo“ organizovala je predavanje na temu „Ljekovito bilje i šumski plodovi“ za učenike devetog razreda OŠ „Dušan Bojović“ u Morakovu . Predavanje je organizovano u sklopu projekta „Župa – dio ruralne Evrope“ koji finansira EU kroz program FORS-a.

Opširnije...


PRERADA, Cetinje, 9. oktobar 2017.

SAVJET: Proces dobijanja rakija iz kljuka

Najkasnije u roku od 15 dana nakon završene fermentacije treba pristupiti destilaciji kljuka. Ukoliko se kljuk duže čuva, mora se zaštititi od kvarenja posipanjem Na-benzoatom ili salicilnom kisjelinom, čuvanjem na temperaturi18-20°C.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Mojkovac, 4. oktobar 2017.

Savjetodavna služba u posjeti proizvođačima sokova i džemova od organskog voća

Savjetodavna služba je obišla registrovana poljoprivredna gazdinstva Ljubomira Vukadinovića iz Bojne njive i Ivana Ašanina iz Stevanovca. Oba gazdinstva posjeduju organske zasade jabuka, kao i zasade aronije, šljiva, oraha, borovnice...

Opširnije...


PRERADA, Nikšić, 22. septembar 2017.

SAVJET: Proizvodnja džema od šljiva

Velika i svestrаna upotrebna vrijednost, dobro uspijevаnje i visok kvаlitet plodovа doprinijeli su velikoj rasprostranjenosti šljive.

Kod nas su najzastupljenije sorte požegača i čačanska ljepotica. Plodovi šljive sаdrže 75 do 87% vode i 13 do 25% suve mаterije. Ukus plodа zаvisi od odnosа šećerа i orgаnskih kisjelinа. U plodu šljive preovlаđuje glukozа, dok je mаnje fruktoze. Među kisjelinаmа nаjviše imа jаbučne i limunske. Ukupna količina organskih kisjelina izraženih kao jabučna kisjelina kreće se od 0,39 do 2,28%.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, Cetinje, 21. septembar 2017.

SAVJET: Pretakanje vina

Nakon fermentacije u vinu se izdvajaju mnoge materije koje padaju na dno suda, pri čemu dolazi do stvaranja određenog taloga u sudu. U talogu su prisutne mnoge organske materije, koje potiču od grožđa, kvasca, zemlje, kao i mnogi nepoželjni mikroorganizmi (bakterije, plijesni i dr.) koji se hrane produktima razlaganja kvasaca. Ovi štetni mikroorganizmi utiču na kvalitet budućeg vina i potrebno je spriječiti njihovu aktivnost.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, Nikšić, 22. septembar 2017.

SAVJET: Uzgoj dunje

Dunja spada u grupu jabučastih voćnih vrsta. Sa uspjehom se može gajiti na terenima do 800 metara nadmorske visine. Za rast i kvalitetno plodonošenje dunja zahtijeva plodna i rastresita zemljišta sa sadržajem humusa od 3-5% i pH vrijednosti zemljišta od 5,0-6,2. Zemljišta sa većim sadržajem kalcijuma treba izbjegavati za podizanje zasada, jer vrlo često dolazi do pojave hloroze- žutila lišća na ovakvim terenima.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, Nikšić, 19. septembar 2017.

SAVJET: Gajenje badema

Badem je voćka koja pripada koštičavim voćnim vrstama. Za razliku od ostalih koštičavih voćnih vrsta sa kojima je sličan (posebno sa breskvom i kajsijom), jestivi dio ploda nije mesnati dio već koštica, odnosno sjemenka. Kod nas, idealni uslovi za gajenje badema su na primorju i dolinom rijeke Zete. Za uspješno gajenje pogodna su plodna, rastresita zemljišta na kojima se duže ne zadržava voda. I na skromnijim zemljištima uz redovno djubrenje i sprovodjenje agrotehničkih mjera mogu se postići dobri rezultati u uzgoju badema.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, Cetinje, 13. septembar 2017.

SAVJET: Mogući uzroci zastoja ili prekida fermentacije kljuka grožđa

Neodgovarajuća temperatura Optimalna temperatura u kljuku za fermentaciju grožđa Vranac je 25°C, ukoliko je spontana fermentacija tj. bez dodataka selekcionisanog kvasca.

Ona ne bi smijela da pređe 28°C. Ukoliko je temperatura neodgovarajuća, potrebno je ili hladiti prostorije (ukoliko je temperatura visoka) ili zagrijavati prostorije ili sudove (ukoliko je temperatura niska). Poželjno ja da nema velikih skokova temperature, već da ona bude konstantna. Fermentaciju je dobro obavljati duže na nižim temperaturama.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA

SAVJET: Određivanje momenta berbe, muljanje grožđa i fermentacija kljuka

Grožđe se bere u fazi tehnološke zrelosti tj. kad je u bobici optimalan sadržaj šećera, kisjelina, aromatičnih i dr. jedinjenja neophodnih za spravljanje određenog tipa vina.

Postoje nekoliko metoda za određivanje momenta berbe. Naši vinari često vizuelno određuju momenat berbe na osnovu izgleda grožđa i samog vinograda. Ova metoda nije baš najpouzdanija.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA

Ulcinj, Bar, Budva, 9.6.2017. god.

SAVJET: Savjet za maslinare - AKTUELNO

Za maslinare je u ovom periodu veoma važno da izbjegnu eventualne štete od napada moljca masline i sačuvaju plodove, pa se zato preporučuje zaštita maslina kada je plod masline veličine oko 4-5 mm. Za suzbijanje moljca masline treba korisititi registrovane preparate na bazi dimetoata, Perfekthion i dr, deltametrina (Decis 2,5 EC, Scatto) ili fosmeta (Imidan 50 WG).

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO

SAVJET: Protivgradne mreže u voćarstvu

Savrermene tehnologije u proizvodnji voća bazirane su na redovnoj, stabilnoj i visokoj proizvodnji. Iz tog razloga štetan uticaj klimatskih fakzora potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. Najizraženije štete, čiji je efekat dugoročan i čija sanacija zahtijeva dosta truda i sredstava su štete koje nastaju usled posledica grada. Osiguranjem zasada kod osiguravajućih društava, mogu se samo donekle sanirati posledice štetnog uticaja grada, ali se na ovaj način problem ne rješava.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO

SAVJET: Fertirigacija

Fertirigacija predstavlja navodnjavanje vodom preko sistema za navodnjavanje ( najčešće kap po kap), kojoj se dodaju vodotopiva djubriva u rastvoru ili suspenziji. Na ovaj način sa voćkama dodaju optimalne količine hranljivih elemanata u zonu korijenovog sistema, koja su lako pristupačna.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Berane, 18. maj 2017.

III OBUKA – SPECIJALISTIČKI KURS ZA LICA KOJA KORISTE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

U Beranama je, u prostorijama Opštine Berane, održana još jedna u nizu obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja za proizvođače sa ovog područja. Realizaciju obuke sprovode Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji. Opširnije...

VOĆARSTVO

SAVJET: Zaštita voćaka u narednom periodu

Duži kišni period praćen dnevnim temperaturama ispod 20°C predstavljao je idealne uslove za pojavu i ostvarivanje primarne zaraze najčešćih bolesti koje se javljaju na jabučastom i koštičavom voću u ovom vegetacionom periodu.

Da bi voćari sačuvali rod i mlade plodove koji su sačuvani od niskih temperatura krajem mjeseca aprila, posebnu pažnju moraju posvetiti zaštiti ovih voćnih vrsti od bolesti, prije svega, čađave krastavosti (prouzrokovač: Venturia inaequalis), naročito iz razloga što i u prvoj dekadi maja najčešće imamo nestbilne vremenske prilike sa obiljem padavina koje i dalje pogoduju ostvarenju primarnih infekcija ovog patogena.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VINOGRADARSTVO

SAVJET: Revitalizacija vinograda nakon pojave kasnih proljećnih mrazeva

Uslijed niskih temperatura koje su se tokom 21-23. aprila desile na području većeg dijela Crne Gore, zabilježene su  štete od mraza u vinogradima i voćnjacima. Vinova loza se nalazila u fazi pojave i razvoja cvasti koje su naročito osjetljive na niske temperature kao i mlada loza posađena u tekućoj godini. Štete prouzrokovane kasnim proljećnim mrazevima su ispoljene u različitom obimu u zavisnosti od lokaliteta i od faze razvoja čokota. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Ulcinj, 27. april 2017. godine

DRUGA OBUKA – SPECIJALISTIČKI KURS ZA LICA KOJA KORISTE SREDSTVA  ZA ZAŠTITU BILJA

Obuku za upotrebu pesticida sprovode Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji.

Opširnije...


Nikšić, 27. april 2017. godine

U MZ Župa u Nikšiću, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji u saradnji sa Vrtnim centrom“Kalia”, organizovala je predavanje za voćare iz ovog kraja, na teme:

- “Tehnologija prilagodjena klimatskim promjenama”,

- “Udruživanje proizvođača” i

- “Osiguranje zasada –garant uspjeha u voćarskoj proizvodnji”.

Opširnije...


VOĆARSTVO

SAVJET: Tajberi – atraktivna voćna vrsta

Tajberi pripada jagodičastim voćnim vrstama i predstavlja hibrid nastao ukrštanjem maline i kupine. Odlikujue se veoma krupnim plodom sa prosječnom težinom od 7-11 grama, dužine 3,5-5,0 i širine 2,0-2,5 cm. Boja ploda varira od tamno crvene do tamno ljubičaste. Po izgledu ploda podsjeća na malinu, dok je po ukusu sličan kupini. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO

SAVJET: Španski grm

Ovaj uzgojni oblik se koristi za intenzivni uzgoj, naročito kod trešnje, gdje se sve operacije mogu obavljati sa zemlje. Ovo je modifikovana kotlasta kruna koja je veoma razgranata. Na njoj se nalazi veći broj skeletnih grana sa ciljem da se smanji bujnost same voćke. Kod ovog uzgojnog oblika veliku prednost predstavlja to što se sve agrotehničke operacije a prvenstveno rezidba i berba mogu obavljati sa zemlje, jer je maksimalna visina voćke oko 3 metra. Otvorenost krošnje omogućava optimalnu osunčanost i provjetrenost, tako da se postiže veoma visok kvalitet plodova. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Nikšić, 20. april 2017. godine

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji, je na poziv roditelja i vaspitača Javne predškolske ustanove  Dragan Kovačević, vrtića “Proljeće” u Ćemencima održala  javni čas sa mališanima iz ovog vrtića.

Druženje sa djecom je upriličeno povodom Dana Planete Zemlje, a mališane su sa potrebom i značajem očuvanja životne sredine, načinom sadnje, sjetve i gajenja biljaka upoznali savjetodavci iz regionalnog centra u Nikšiću. Opširnije...


Podgorica, 13. april 2017. godine

PRVA OBUKA – SPECIJALISTIČKI KURS ZA LICA KOJA KORISTE SREDSTVA  ZA ZAŠTITU BILJA

Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja koji su se prijavili do 31. marta, za prvi ciklus edukacije, održana je danas u prostorijama Privredne komore Crne Gore. Obuka je održana za prijavljenih 36 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Podgorica.

Obuku za upotrebu pesticida sprovode Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji.

Opširnije...


PRERADA

SAVJET: Ciknulost vina

Vrlo je važno da vino koje proizvođači proizvedu u svojim podrumima bude zdravo tj. bez kvarenja i mana.

Obilazeći naše vinare i degustirajući njihova vina, ne tako rijetko se susrećemo sa pojavom ciknulosti vina.

Uzročnici ovog kvarenja su bakterije sirćetne kisjeline koje u prisustvu vazduha (kiseonika) vrše oksidaciju alkohola (etanola) do sirćetne kisjeline, pri čemu se stvara i manja količina etil-acetata, uslijed čega vino poprima miris i ukus na sirće.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica, 06. april 2017. godine

OBUKA TRENERA O BEZBJEDNOJ PRIMJENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, održana je jednodnevna obuka za trenere, koji će biti predavači na kursevima o bezbjednoj primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Opširnije...


VOĆARSTVO

SAVJET: Zaštita voćaka u aprilu

Zaštita voćaka je proces koji se odvija u kontinuitetu tokom čitave godine, a izbor mjera zaštite mora se prilagoditi fenofazi razvoja biljke i dominirajućim štetnim organizmima. U prvoj polovini aprila na sjeveru Crne Gore kreće cvjetanje voćaka, dok je u južnijim, toplijim, regionima ova faza na izmaku. Zaštita voćaka u ovim početnim fazama vegetacije je od izuzetnog značaja i napravljeni propusti kasnije se ne mogu nadoknaditi. Podsjećamo na bolesti i štetočine koje vrebaju u ovom periodu i koje treba suzbijati pravovremeno jer ukoliko se ispolje simptomi kasno je za reagovanje. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica, 31. mart 2017. godine

VODIČ KROZ JAVNE POZIVE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Vodič kroz javne pozive 2017.

Štampana verzija publikacije dostupna je u stručnim i savjetodavnim službama Ministarstva.

 

Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju Vodiča kroz javne pozive.

Preuzmi Vodič kroz javne pozive...

 


Golubovci, 30. mart 2017. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i firme Zeleni vrtovi, d.o.o. iz Podgorice, održana su stručna predavanja iz oblasti ishrane povrća i vinove loze.

Prisutnim proizvođačima prezentovana su i najnovija paleta vodotopivih i folijarnih đubriva, kao i folija za plastenike i mulch folija za prekrivanje zemljišta.

Opširnije...


Šavnik, Bijela, 23. mart 2017. godine

U Opštini Šavnik, MZ Bijela, Savjetodavna služba je za za uzgajivače voća organizovala jednodnevni kurs rezidbe voćnjaka.

Nakon teorijskog dijela, u kom je ukazano na značaj pravilne rezidbe, uzgojne oblike za određene voćne vrste i razlikovanje rodnih grančica, te razliku i prepoznavanje rodnih i nerodnih pupoljaka urađena je pokazna rezidba. Opširnije...


Kolašin, 17. mart 2017. godine

Prezentacija Agrobudžeta za pčelare


U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Udruženja pčelara iz Kolašina održana je radionica koja je za cilj imala prezentaciju Agrobudžeta, sa posebnim akcentom na podršku sektoru pčelarstva. Svoje učešće na radionici uzeli su i predstavnici udruženja pčelara „Potarje“ iz Mojkovca. Prisutni pčelari su informisani o Javnim pozivima, koji su objavljeni i najavljeni su novi pozivi za odgajivačke centre matica i nabavku voska. Opširnije...

VOĆARSTVO

SAVJET: Proljećni radovi u malinjaku

Prvi proljećni dani mogu se iskoristiti za sadnju malina. Iako je jesenja sadnja bolja, malinjaci zasađeni tokom marta imaće dobar prijem sadnica, a porast i razvoj izdanaka zadovoljavajući. Za podizanje savremenih malinjaka neophodno je sagledavanje svih činioca koji mogu usporiti primanje i kasniji rast izdanaka, pravilan izbor terena, zemljišta, ekspozicije i dr. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Drušići, 10. mart 2017. godine
Meterizi, 15. mart 2017. godine

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2017. godinu

Za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Cetinje (Drušića, Prevlake, Rvaša, Meteriza, Dobrske Župe, Zagore i Češljara) održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2017. godinu. Predstavnici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke predstavili su i pojasnili  proizvođačima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva. Opširnije...


Berane, Bijelo Polje, Mojkovac 02-03. mart 2017. godine

Za prerađivače hrane biljnog i životinjskog porijekla, sa sjevera Crne Gore, održane radionice u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji

Radionicama su prisustvovali predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Direktorata za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sluzbe za selekciju stoke kao i opštinski savjetnici za poljoprivredu.

Prerađivačima voća i povrća, pečurki, ljekovitog i aromatičnog bilja, proizvođačima sira, pojašnjene su procedure tj. postupci registracije/odobravanja objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u skladu sa zakonskom regulativom koja prati oblast bezbjednosti hrane (Zakonom o bezbjednosti hrane, Uredbom o higijeni hrane, Uredbom o uslovima za odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade hrane i dr) u cilju bolje pripreme prerađivača za apliciranje na aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (IPARD like 2.2, Javni poziv koji se odnosi na preradu na gazdinstvu). Opširnije...


Podgorica, 28. februar 2017.

Mladi sa završenom poljoprivrednom školom ili fakultetom dobijaju 10.000 eura da započnu biznis

Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2017. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2017. godinu. Javni poziv objavljuje se prvi put i rezultat je politike samog Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja. Opširnije...

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje biznis plana je 13. april 2017. godine.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-222

Ovdje možete preuzeti:

Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2017. godinu

Biznis plan

Zahtjev za odobravanje biznis plana

Zahtjev za isplatu podrške II rata

Zahtjev za isplatu podrške III rata


Podgorica, 27. februar 2017.

Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji za 2017. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2017. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere 1.1.1 “Direktna podrška stočarskoj proizvodnji”, 2.2.3 “Održivo korišćenje planinskih pašnjaka” i 3.2 “Program unapređenja stočarstva - premije za steone junice u čistoj rasi”. 

U cilju povećanja broja korisnika, ove godine, u odnosu na prethodnu, smanjen je minimalni broj grla za ostvarivanje prava na premije sa 4 grla krava i priplodnih junica na 3 grla i za ovce s 40 na 30 ovaca, dok je minimum za koze ostao isti (30 koza).

Uvedene su i premije za steone junice u čistoj rasi. Uslov za ostvarivanje ove podrške je da je junica u čistoj rasi od poznatih roditelja, te da je osjemenjena vještačkim putem.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice; premije po grlu za priplodne ovce i koze; premije za steone junice u čistoj rasi i održivo korišćenje planinskih pašnjaka je od 01. marta do 30. aprila. Za organizovani tov rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije 10 dana od početka tova. 

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da najkasnije do 30. aprila na arhivu Ministarstva pošalje:
• Obrazac Premije u stočarstvu 2017.docx
• Kopiju lične karte 

Opširnije...


Podgorica, 24. februar 2017. godine

RAD I SA NAJMLAĐIMA

Savjetodavna sluzba za biljnu proizvodnju u saradnji sa JU „Ljubica Popović“ - vrtić Lane organizovala je radionicu “U SUSRET PROLJEĆU”, 23. februara 2017. godine.

Malim-velikim ljudima je u polusatnoj usmenoj prezentaciji približen pojam „EKOLOŠKA CRNA GORA“ - očuvanje prirode, pojmovi zdravi načini života, reciklaža, kao i uzgoj biljaka.

Opširnije...


Podgorica, Danilovgrad, februar 2017.

Praćenje  proizvodnje rasada povrća  i provjera njegovog  kvaliteta  zbog  neadekvatnih vremenskih uslova

Proizvodnja rasada povrća je ove godine počela nešto kasnije  kod  većeg broja  proizvođača koji   proizvode rasad za sopstvene potrebe. Razlog tome je  zahlađenje  koje je zahvatilo naše područje u januaru mjesecu. Proizvođači koji su ipak posijali rasad kao i ranijih godina, a nijesu mogli obezbijediti optimalne uslove proizvodnje, imali su problema već u samom nicanju, pa su bili prinuđeni vštiti ponovnu sjetvu ili dosijavanje.

Ponikle mlade biljke nijesu imale prihvatljiv porast i izgled vitalnog i zdravog rasada što se moglo primijetiti vizuelnim pregledom. Simptomi su se ogledali u izduživanju stabljike uslijed neadekvatne temperature,  hlorozi već prvog pravog lista, a negdje je uslijed preniskih temperatura i neadekvatnog  navodnjavanja uočena pojava „zastarjelog rasada“.

Opširnije...


Ulcinj, Bar 24. februar 2017. godine

Nakon uspješno organizovanih radionica za prerađivače poljoprivrednih proizvoda, u Nikšiću, Danilovgradu i Cetinju, Savjetodavna služba je nastavila sa edukacijom poljoprivrednika u opštinama na jugu Crne Gore.

Edukacija je održana za proizvođače maslina i maslinovog ulja, sira i vina sa područja opština Ulcinj i Bar.

Opširnije...


Nikšić, 21. 02. 2017. godine

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji i Služba za selekciju stoke, u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  i Direktoratom za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizovale su radionicu za proizvođače primarnih poljoprivrednih proizvoda, sa područja opština Nikšić, Šavnik i Plužine, a koji se bave ili imaju namjeru da se bave preradom na porodičnom gazdinstvu.

 

Ova radionica imala je za cilj da se učesnicima pojasne svi koraci koje treba napraviti do momenta podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške, bilo da se radi o Javnom pozivu IPARD Like 2.2 ili da se radi o podršci preradi kroz Javne pozive koji su definisani Agrobudžetom.

Radionici su prisustvovali proizvođači hrane biljnog i životinjskog porijekla.

Opširnije...


POVRTARSTVO

SAVJET: Mogući problemi u proizvodnji rasada

Rasad predstavlja mladu biljku proizvedenu na ograničenom, kontrolisanom prostoru, a koja je namjenjena daljoj proizvodnji, tj. rasađivanju na stalnom mjestu (zaštićeni prostor, otvoreno polje). Proizvodnja rasada je kompleksan proces, koji zahtijeva znanje i iskustvo, pa pojedini uzgajivači često imaju problema u njegovoj proizvodnji. Od kvaliteta proizvedenog rasada uveliko zavisi i uspješnost proizvodnje, tj. prinos I kvalitet povrća, a napravljene greške u fazi proizvodnje rasada se teško mogu kasnije nadomjestiti drugim agrotehničkim mjerama.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


RATARSTVO

SAVJET: Prihrana ozimih žitarica

Na izlasku iz zimskog perioda, ozime žitarice posijane u optimalnom roku, nalaze se u fenofazi bokorenja i trebale bi imati par izdanaka u bokoru. U ovom periodu godine, temperature vazduha su sve češće iznad 5°C, a ova temperatura predstavlja prag iznad kog ozime žitarice počinju da rastu i da se razvijaju. Opšte poznata činjenica da se vazduh zagrijeva brže od zemljišta, govori da je u tom periodu zemljište još uvijek hladno, pa se u njemu intenzivno ne odvija proces mineralizacije organskih materija, što dovodi do manjka pristupačnog azota u zemljištu. Ukoliko su u toku zimkog perioda padavine na nivou prosjeka, lakopristupačni – nitratni oblik azota u zemljištu se spira ispod zone korijenovog sistema (20-30cm), pa je mladim biljkama nedostupan, a u periodu većih padavina može biti i trajno izgubljen za biljke i ispran u podzemne vode.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO

SAVJET: Rezidba voćaka

Rezidbа voćаkа predstаvljа jednu od nаjznаčаjnijih аgrotehničkih mjerа, kojom se neposredno utiče nа visinu prinosа i kvаlitet plodovа. Rezidbom se doprinosi i ujednаčаvаnju i početku rodnosti, čvrstini i simetriji krune i dugovečnosti voćаkа. Osim togа, rezidbа pružа i niz drugih preimućstаvа kаo što su: olаkšаno kretаnje i primjenа mehаnizаcije, povećаnje produktivnosti rаdа nаročito pri redovnoj obrаdi, zаštiti i berbi plodovа, i dr.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO

SAVJET: Đubrenje maline

Malina je veliki potrošač hranjivih materija pa je zato treba obilno đubriti. Za tu svrhu koriste se organska i mineralna đubriva a po potrebi i folijarna. Osnovno đubrenje maline izvodi se organskim i mineralnim đubrivima. Đubrenje stajnjakom izvodi se u kasnu jesen a ukoliko to nije urađeno iz različitih razloga, onda ga treba obaviti u rano proljeće po otapanju snijega i prosušivanju zemljišta. Najbolje je na kraju vegetacijske godine uraditi pedološke analize zemljišta i na osnovu njih dobiti preporuke za đubrenje. Bez ovih analiza teško je dati pravilne i odgovarajuće preporuke. Količina stajnjaka koji se primjenjuje po 1 Ha se kreće od 20 t/Ha ako se primjenjuje svake godine, 30 t/Ha svake druge i 50 t/Ha ako se dodaje svake treće godine. Đubrivo se rastura sa u dužini obje strane reda u širini od 0,6 do 1 m, uz obavezno unošenje u zemlju zaoravanjem, freziranjem i riljanjem.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Cetinje, 09. februar 2017. godine

Savjetodavna služba  u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Direktoratom za plaćanje  i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, organizovala je radionicu za  proizvođače  hrane neživotinjskog i  životinjskog porijekla, sa Cetinja.

Cilj radionice je bio da zainteresovanim proizvođačima i prerađivačima hrane, sa područja opštine Cetinje, pojasni, uslove, kriterijume ali i mogućnosti koje aktuelni Javni poziv IPARD like 2.2, pruža crnogorskim prerađivačima hrane.

Opširnije...


6. februar 2017. godine


LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE

SAVJET: Gajenje ljekovitog bilja

Primjena ljekovitog i aromatičnog bilja u svijetu je u stalnom porastu. Sve razvijenija farmaceutska i kozmetička industrija zahtijevaju sve veće količine ljekovitog bilja, uglavnom samoniklog i njihova povećana upotreba ugrožava prirodno bogatstvo. Zbog toga je potrebno njihovo racionalno korišćenje i domaćinsko ponašanje. Iz tih razloga zakonskom regulativom je zabranjeno ili ograničeno sakupljanje pojedinih biljaka, kako bi se sačuvao biljni fond. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


25. januar 2017. godine

VOĆARSTVO

SAVJET: Uticaj niskih zimskih temperatura na zasade pod voćem

Nesvakidašnje niske temperature i zima na koju smo zaboravili desila se ove godine. Temperature na području Podgorice i Danilovgrada su bile i do 12°C ispod nule. Voćari koji su tokom prvih zimskih dana odradili otklanjanje oštećenih i bolesnih grana, vodopija i mumificiranih plodova bez jače rezidbe su dobro uradili naročito kod koštičavih voćnih vrsta. Izmrzavanje rodnih elemenata voćaka tokom zime može biti pospješeno zbog nekvalitetnog ulaska voćaka u zimsko mirovanje jer su jesenji dani sve češće dugi i topli i u tim uslovima se vegetacija produžava. Nema slana pa je odloženo otpadanje lišća a zdrvenjavanje biljnih tkiva je nedovršeno.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica, 11. i 18. januar 2017. godine

Obilazak voćnjaka nakon niskih temperatura i provjera mogućih posljedica na rodnost

Nesvakidašnje niske temperature i zima na koju smo zaboravili desila se ove godine. Temperature na području Podgorice i Danilovgrada su bile i do 12°C ispod nule.

U cilju kontrole posljedica takvih temperatura terenski obilasci su bili usmjereni ka jagodnjacima i voćnim zasadima.

Opširnije...


12. januar 2017. godine

PRERADA

SAVJET: Stabilizacija vina

Stabilizacija vina obuhvata niz postupaka kojima se vino priprema za punjenje u boce tj. za tržište. Cilj stabilizacije jeste spriječiti mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka vina. Zamućenja i talozi mogu biti posljedica poremećaja ravnoteže fizičko-hemijskog stanja pojedinih sastojaka u vinu, a takođe mogu biti i biološke prirode tj. posljedica rada mikroorganizama u vinu. S obzirom na ovo,imamo fizičko-hemijsku i biološku stabilizaciju vina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica, 11. januar 2017. godine

UPOZORENJE  POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U ZAŠTIĆENIM    PROSTORIMA

Imajući u vidu najavu meteorologa o mogućim sniježnim padavinama u centralnom i primorskom području Crne Gore, apelujemo na poljoprivredne proizvođače u zaštićenom prostoru kojih ima najviše u ovim područjima, da reaguju na vrijeme i ne dozvole da se sniježni pokrivač stvori na krovovima njihovih plastenika, kako se ne bi ponovile štete prouzrokovane težinom sniježnog pokrivača. Opširnije...


Bijelo Polje, 24.12.2016. godine

Na godišnjoj skupštini pčelara u Bijelom Polju, pored tekućih pitanja i aktivnosti u narednom periodu, pčelari su se upoznali sa aktuelnim IPARD like projektom i mogućnostima u subvencioniranju pčelarstva. Predsjednik Skupštine pčelara i stručni saradnik iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Mr Nebojša Veličković dobitnik je priznanja za doprinos razvoju pčelarstva i rad udruženja. Opširnije...


28. novembar - 2. decembar 2016. godine, Zlatibor, Srbija

XV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA

Stručni saradnici službe Mr Dragana Radunović, Mr Ivona Jočić i Mr Nebojša Veličković prisustvovali su naučnom skupu koji se u organizaciji Društva za zaštitu bija Srbije tradicionalno svake godine održava na Zlatiboru.

Opširnije...


Bar, 10. oktobar 2016. godine

Predavanje za maslinare održano je 10. oktobra 2016. godine, u Starom Baru, prisutni su bili maslinari Bara, Ulcinja i Budve, kao i predstavnici inostranih uljara.
Društvo maslinara Bar i ove godine u Starom gradu  organizovalo je manifestaciju Ex albis ulivis kojom se označava početak berbe maslina.
Ovogodišnji rod maslina u Baru je veoma loš, ali nije se prekinula tradicija obilježavanja početka berbe, a uz to namjera organizatora  je bila da se maslinarima  pošalje poruka da bez ozbiljne zaštite i primjene svih agrotehničkih mjera se ne može računati na ozbiljan rod maslina. Opširnije...


Cetinje, 28. 09. 2016. godine

Završetak berbe grožđa

Pogodne vremenske prilike posljednjih 7 dana dozvolile su da se berba u cetinjskim vinogradima produži do kraja septembra mjeseca. Veći broj vinogradara je berbu završio, dok manji broj vinogradara berbu privodi kraju.

Ova godina nije bila ni malo laka za naše vinogradare.

Opširnije...


16. septembar 2016. godine

PRERADA

SAVJET: MOGUĆI UZROCI ZASTOJA ILI PREKIDA FERMENTACIJE KLJUKA GROŽĐA

Neodgovarajuća temperatura

Optimalna temperatura za fermentaciju grožđa Vranac je 25°C. Ona ne bi trebalo da pređe 28°C. Ukoliko je temperatura neodgovarajuća, potrebno je ili hladiti prostorije (ukoliko je temperatura visoka) ili zagrijavati  prostorije ili sudove (ukoliko je temperatura niska). Poželjno ja da nema velikih skokova temperature, već da ona bude konstantna. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Ulcinj, Bar, Budva, 10. avgust 2016. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: AKTUELNO - TRETIRANJE MASLINA SE NASTAVLJA

Pregledom je konstatovano da je na području Valdanosa došlo do značajnog povećanja infestacije ploda (između 50 i 80 %). Brojnost muve u klopkama je niska i maksimalno zabilježena iznosila je 4 ženke i 2 mužjaka na jednom lokalitetu u Valdanosu. U ukupnoj infestaciji zastupljeni su svi razvojni stadijumi od jajeta do lutke, što znači da će u narednom periodu doći do izlijetanja nove generacije muve. Na osnovu Izvještaja sa terena, dostavljenog u skladu sa realizacijom Programa fitosantarnih mjera, na ovom području nije bilo tretmana protiv muve. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Kotor, Tivat, Herceg Novi, 18. jul 2016. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: Aktuelno - Zaštita maslina od muve masline

Savjetuju se maslinari na području Kotora, Tivta i Herceg Novog, da izvrše tretiranje masline radi zaštite ploda od napada muve masline.
Uprava za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede   dala je obavještenje za maslinare da je tretiranje stabala maslina  zbog povećanog prisustva muve masline potrebno što prije izvršiti.
Pregledom postavljenih klopki utvrđeno je prisustvo muve masline na svim proizvodnim lokalitetima. Visok procenat infestacije u ovom periodu ukazuje na to da štete od muve masline ove godine mogu biti izuzetno visoke. Tome doprinose i vremenski uslovi koji pogoduju razviću muve.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Ulcinj, Bar, Budva,17. jul 2016. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: Aktuelno - Zaštita maslina od muve masline

Savjetuju se maslinari na području Ulcinja, Bara i Budve, da izvrše tretiranje masline radi zaštite ploda od napada muve masline. Uprava za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede dala je obavještenje za maslinare da je tretiranje stabala maslina da zbog povećanog prisustva muve masline potrebno što prije izvršiti.
Pregledom postavljenih klopki utvrđeno je prisustvo muve masline na svim proizvodnim lokalitetima. Visok procenat infestacije u ovom periodu ukazuje na to da štete od muve masline ove godine mogu biti izuzetno visoke. Tome doprinose i vremenski uslovi koji pogoduju razviću muve.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bijelo Polje, 06. jul 2016. godine

Berba maline u sjevernom području Crne Gore počela je sredinom juna i trajaće do kraja jula. Više kompanija sa ovog područja vrši otkup plodova a berba se obavlja uobičajenim tokom. Predstavnici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i ekipa emisije „Agrosaznanje“ posjetili su proizvođače na području naselja Bistrica i snimili TV prilog o berbi maline. Opširnije...


Crmnica, 06. jul 2016. godine

Stručne saradnice Savjetodavne službe Dragana Radunović i Danijela  Zuber obišle su vinograde crmničkog regiona. U razgovoru sa vinogradarima razmijenjene su informacije o sprovedenim mjerama zaštite od uzročnika plamenjače koji je ove godine nanio velike štete mnogim vinogradima.

U razgovoru sa vinarima pričalo se o značaju preduslovnih  programa i HACCP-a u procesu proizvodnje vina. Opširnije...


  04-05. jul 2016. godine, Podgorica  

„TAIEX Workshop on Official Controls of Pesticide Residues”, Podgorica.
    

U periodu od 04-05.07.2016. godine, u Podgorici je održana dvodnevna TAIEX radionica o službenim kontrolama rezidua pesticida, pod nazivom: „TAIEX Workshop on Official Controls of Pesticide Residues”. Ova radionica organizovana je u saradnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i TAIEX programa Evropske komisije. Predavači su bili predstavnici iz Litvanije i Hrvatske Snieguole Ščeponavičiene, Loreta Mačyte i Anamarija Bokulić Petrić. Opširnije...


Bijelo Polje, 24. jun 2016. godine

U Bijelom Polju je održana završna radionica za polaznike obuke „Malinarstvo-zeleni biznis“. Pripremu za polaganje testa obavili su Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe i Dr Đina Božović sa Biotehničkog fakulteta. Poljoprivrednim proizvođačima koji budu položili završni test uručiće se sertifikati o završenoj obuci. Opširnije...


Mostar, 6-8. jun 2016. godine

U Mostaru je održana višednevna radionica na temu „Putevima meda kroz Durmitor i Hercegovinu“. Predavači na radionici su bili sa fakulteta FPMOZ iz Mostara a iz Crne Gore sa UDG-a. Na radinonici su učestvovali Mr Nebojša Veličković i dipl.ing. Danijela Zuber iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.
Opširnije...

Arilje, 27. maj 2016. godine

U sklopu obuke za invalide rada, koja se održava od februara 2016.god., organizovana je studijska posjeta Arilju. U toku jednodnevne posjete obiđeni su najsavremeniji zasadi maline, proizvođači, kompanije koje se bave otkupom plodova kao i jedan prerađivački centar u Požegi.

Pored organizatora i učesnika obuke, na studijskom putovanju su bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Andrijana Rakočević, Amra Šabanić, Savjetodavne službe-Mr Nebojša Veličković i mr Ivona Jočić, Biotehničkog fakulteta-Dr Đina Božović,  i predstavnici opština Bijelo Polje, Andrijevica i Petnjica.
Opširnije...


Danilovgrad, 26. maj 2016. godine

U Kući meda je nastavljen rad na izradi standarda stručne kvalifikacije „Pčelar“ i ispitnog kataloga za polaganje iste kvalifikacije. U radu su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore a Savjetodavnu službu u biljnoj proizvodnji predstavljao je Mr Nebojša Veličković. Izrada standarda, svih modula i ispitnog kataloga se nalazi u završnoj fazi. Opširnije...


Bijelo Polje, 13. maj 2016. godine


U Bijelom Polju je održana edukativna radionica na teme: „Sorte maline i uticaj abiotskih faktora na proizvodnju maline“, a predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe; dr Đina Božović sa Biotehničkog fakulteta je imala prezentaciju „Kalemljenje voćaka“, a Mladen Aligrudić iz poljoprivredne apoteke „Agro-euro“ govorio je o novinama u tehnologiji prihrane jagodastog voća. Opširnije...

Arilje, Užice, 24. april 2016. godine

Udruženje pčelera “Pčelar” iz Bijelog Polja organizovalo je za svoje članove posjetu sajmu pčelarstva u Arilju i edukativnu radionicu u Užicu. Predstavnik Savjetodavne službe u biljnoj službi na ovom putovanju bio je Mr Nebojša Veličković. Nakon obilaska sajma i razmjene iskustava sa pčelarima Arilja, Nove Varoši, Ivanjice, Užica i Požege, pčelari su u Užicu posjetili pčelara Borka Tanovića. Upoznali su se sa tehnologijom pčelarenja porodice Tanović koja pčelari sa preko 450 košnica i ima sopstvenu proizvodnju matica. Nakon edukativne radionice Mr Nebojša Veličković je dao izjave za TV SUN o značaju pčelarstva i važnosti sticanja novih znanja i primjene tehnologija u savremenom pčelarstvu. Opširnije...


Bijelo Polje, 22. april 2016. godine

U Bijelom Polju je održana edukativna radionica na temu “Uzimanje uzoraka zemljišta i pravilno đubrenje u zasadu maline”. Predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Nakon predavanja održan je okrugli sto na temu “Savremeni trendovi u proizvodnji maline”. Svoje učešće u radionici uzeli su Mr Ivona Jočić iz Savjetodavne službe, Dr Đina Božović sa Biotehničkog fakulteta, Slobodan Mitrović iz Regionalne razvojne organizacije Užice i prisutni poljoprivredni proizvođači. Cjelokupan rad radionice pratilo je Radio Bijelo Polje. Opširnije...


Bistrica, Bijelo Polje, 12. april 2016. godine

U Bistrici je održana radionica na temu „Radovi u zasadu maline“ a predavači su bili Mr Nebojša Veličković i Mr Ivona Jočić. Obiđen je zasad Konatar Selimira a polaznicima obuke kao i drugim zainteresovanim sa područja Kostenice, Bistrice, Mojkovca, prezentovane su neophodne mjere u gajenju maline i ukazano na greške koje se prave u proizvodnji. Terensku radionicu snimala je ekipa TVCG1, emisije „Agrosaznanje“. Učesnici, organizatori i predavači dali su izjave koje će biti emitovane u ovoj emisiji za poljoprivredne proizvođače. Radionici su prisustvovali i predstavnici poljoprivredne službe opštine Bijelo Polje. Opširnije...


Bijelo Polje, 8. april 2016. godine

U Bijelom Polju je nastavljena edukacija lica sa Zavoda za zapošljavanje a koji su se prijavili za osposobljavanje u oblasti proizvodnje maline. Tema radionice je bila „Sistemi gajenja maline“ a predavač je Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe. Ukazano je na pravilan izbor sistema za gajenje i na greške koje se javljaju u proizvodnji. Najbolje proizvodne rezultate daje i najzastupljeniji je sistem špalira sa obaveznim naslonom. Ovoj radionici prisustvovali su i proizvođači sa područja opštine Mojkovac, koji su iskazali želju da se iste radionice održe i na ovom području. Opširnije...

Bijelo Polje, Ravna Rijeka, 1. april 2016. godine

U Ravnoj Rijeci je održano stručno predavanje na temu “Sadnja maline i radovi u mladom malinjaku”. Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe govorio je o važnim radovima i intenzivnim mjerama u novopodignutim zasadima maline i najčešćim greškama koje se prave prilikom podizanja zasada. Učesnici radionice su aktivno učestvovali u postavljanju pitanja i na licu mjesta interesovali se za najvažnije radove u zasadima maline. Opširnije...


Bijelo Polje, 25. mart 2016. godine

U Bijelom Polju je održano stručno predavanje na temu “Biološke karakteristike i ekološki uslovi za gajenje maline“. Polaznicima radionice predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Ovo je nastavak edukacije invalida rada koji su se prijavili za stručno osposobljavanje i za podizanje zasada maline.
Opširnije...

Podgorica, 23. mart 2016. godine

U OŠ „Milorad Musa Burzan“ održano je predavanje na temu „Organska proizvodnja“. Predavanje učenicima V razreda organizovala je nastavnica Vesna Kipa a o temi je govorio Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Tokom dva održana časa učenici su aktivno učestvovali i pokazali interesovanje za ovu obvlast poljoprivredne proizvodnje. Na ovaj način nastavljena je dobra saradnja između ove škole i Savjetodavne službe.
Opširnije...


22. mart 2016. godine

POVRTARSTVO

SAVJET: PROIZVODNJA RASADA

Proizvodnja rasada je u intenzivnoj fazi proizvodnje. Za proizvodnju u zaštićenom prostoru rasad je u fazi „kaljenja“, dok za proizvodnju  na otvorenom u fazi „pikiranja“ tj. presađivanja. Nestabilno vrijeme sa dosta temperaturnih oscilacija dovelo je do zaostajanja u porastu, a neodgovarajuće navodnjavanje i provjetravanje, kao i neregulisanje temperature u kombinaciji sa oblačnim danima, kod nekih je prouzrokovalo  polijeganje rasada. Tokom februara i marta mjeseca  redovna kontrola i stručna pomoć u proizvodnji poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode za sopstvene potrebe, ali i registrovanim proizvođačima rasada, nije izostala ni ove godine. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bijelo Polje, Femića Krš, 18. mart 2016. godine

U Bijelom Polju je nastavljeno stručno osposobljavanje lica sa ZZZCG koji su zainteresovani za podizanje zasada maline. Ove sedmice časovi su održani u zasadu maline na području naselja Femića Krš. O podizanju zasada maline i radovima u malinjacima govorio je Mr Nebojša Veličković a o mjerama zaštite Mr Ivona Jočić iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. 

Opširnije...


Slovenija, 11-16. mart 2016. godine

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i SPOCG organizovano je studijsko putovanje za pčelare Crne Gore.

Posjeta je uključila dvodnevnu posjeti sajmu pčelarske opreme i pčelinjih proizvoda koji se održava u Celju.

Pčelari su posjetili “Kuću meda” u Ljubljani gdje su se upoznali sa primjenom Dobre pčelarske prakse kao i sa realizovanim projektom zaštite geografske oznake slovenskog meda.

U okviru obilaska kuce meda, posjećena je i Savjetodavna služba koja radi u okviru Saveza pčelara Slovenije. Mr Nebojša Veličković predstavljao je Savjetodavnu službu u biljnoj proizvodnji. 

Opširnije...


7. mart 2016. godine

VOĆARSTVO

SAVJET: REZIDBA VOĆAKA

Rezidba voćaka se privodi kraju. U skladu sa vremenskim prilikama treba je završiti do sredine marta. Razlog više je nesvakidašnje toplo vrijeme tokom zime čime je  kretanje vegetacije počelo ranije nego je uobičajeno. Bio je mali broj dana sa niskim temperaturama pa voćke nijesu prošle kroz fiziološki značajan period niskih temperatura. U slučaju pojave temperatura ispod nule u narednim danima otvaranja pupoljaka a još više cvjetova ranocvjetnih voćnih vrsta posledica na rodnost bi moglo biti.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bijelo Polje, 05.03.2016. godine

U organizaciji NVO „Nacionalno udruženje malinara“ i „Udruženja malinara Andrijevica“ održano je predavanje na temu „Stanje i perspektive gajenja, proizvodnja i privredni značaj maline“. Ovo je prva u nizu radionica koje će biti organizovane za lica sa invaliditetom a koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Predavanje je održao mr Nebojša Veličković. Opširnije...


Bijelo Polje, 20. februar 2016. godine

U Bijelom Polju je u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i kompanije Agromarket organizovano savjetovanje na temu "Mjere njege, ishrana i zaštita maline i povrća". Povrtarima i voćarima sa ovog područja o aktuelnim temama govorili su dipl.ing. Dragan Đorđević i dipl.ing. Miloš Stojanović iz kompanije Agromarket. Opširnije...


Podgorica (Golubovci), 19. februar 2016. godine

U petak,19. februara u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i kompanije Agromarket iz Kragujevca, u opštinskoj sali u Golubovcima održana su  stručna predavanja iz oblasti ishrane i zaštite povrća i vinove loze, kao i prezentacija asortimana kompanije Agromarket iz Kragujevca, sa predstavništvom u Podgorici. Opširnije...


Ulcinj, 19. februar 2016.godine,   mala sala Opštine Ulcinj.

U sali Opštine Ulcinj, u saradnji kompanije Agromarket i Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovano predavanje: Program ishrane i zaštite povrća i citrusa. Podršku ovom predavanju dala je i Opštinska služba za savjete iz oblasti poljoprivrede Opštine Ulcinj. Opširnije...


19. januar 2016. godine

VINOGRADARSTVO

SAVJET: RADOVI U VINOGRADU TOKOM ZIME

Rezidba vinove loze

Rezidba je veoma važna agrotehnička mjera u vinogradarskoj proizvodnji i sigurno prva mjera pri gajenju vinove loze. U zavisnosti od vremena izvođenja razlikujemo zimsku i zelenu rezidbu. Zimska je aktuelna od decembra mjeseca uglavnom u vinogradima sa većim brojem čokota radi ekonomičnosti i završetka rezidbe, poslije koje slijede operacije  izvlačenja orezane loze i vezivanje lastara. U vinogradima manje površine sa rezidbom se može početi krajem januara a završiti do bubrenja okaca u proleće. Vrijeme rezidbe jako zavisi i od klimatskih uslova u pojedinim vinogradarskim reonima. Važno je da je vrijeme suvo i bez padavina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


14. januar 2016. godine

PRERADA

SAVJET: NJEGA VINA

Njega vina obuhvata operacije i radnje nakon završene alkoholne fermentacije kako bi se održao i kontrolisao postojeći kvalitet vina i kako bi se spriječili negativni uticaji koji bi doveli do pogoršanja tog kvaliteta.

 Možemo reći da se pod njegom vina podrazumjeva:

  • Redovno dolivanje sudova vinom i sumporisanje vina
  • Pretakanje vina
  • Bistrenje vina

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


23. novembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: TALOŽENJA U VINU

U vinu postoje  mnoge  čestice  tj. jedinjenja koja su uzročnici mutnoće vina.

Najprije se talože grube čestice - uglavnom spontano, i ovaj proces  traje duže ili kraće zavisno  od sastava i uslova čuvanja vina.

Spontano izbistreno vino nije stabilno za duže vrijeme, i najvjerovatnije je da će se talog i zamućenja u vinu javiti čak  i tokom prve godine čuvanja vina.

Vina koja su namijenjena tržištu uglavnom se moraju bistriti odgovarajućim sredstvom za bistrenje.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Plužine, 18. novembar 2015. godine

U organizaciji udruženja pčelara iz Plužina i Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovano je savjetovanje na temu „Bolesti pčela i legla“. Pčelarima i članovima udruženja predavanje je održao Mr Nebojša Veličković. Poseban akcenat dat je borbi protiv Varooe i primjeni biotehničkih postupaka i upotrebi organskih kisjelina. Preporučeno je da pčelari u nerednom periodu tretiraju pčelinja društva sa oksalnom kisjelinom, kako bi pčele imale što bolje zimovanje i uslove za kvalitetniji proljećni razvoj. Pčelari su aktivno učestvovali sa pitanjima i iznošenjem svojih iskustava u zaštiti pčela. Opširnije...


7. oktobar 2015. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: ERIOFIDNA GRINJA LISTA MALINE Phyllocoptes gracilis

Veoma ozbiljan problem u proizvodnji maline poslednjih godina predstavlja eriofidna grinja lista maline- Phyllocoptes gracilis. Ova vrsta pripada grupi Eriophida, koje su znatno sitnije od paučinara. Domaćini grinje su divlje i pitome vrste maline, kupine i neki hibridi jagodastog voća.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Danilovgrad, 05-08. oktobar 2015. godine

U Kući meda a u organizaciji Taiex misije održan je višednevni seminar na temu „Zaštita porijekla i geografske oznake meda u Crnoj Gori“. Predavač na ovu temu bio je Anton Tomec iz pčelarskog saveza Slovenije, koji je učesnicima seminara prenio iskustva pčelara Slovenije u registraciji geografske oznake „Slovenski med“. Na seminaru su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Monteorganike i SPOCG. Opširnije..

Cetinje, 1. oktobar 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji (Regionalnog centra Cetinje) održano je predavanje za proizvođače rakije lozovače sa područja Opštine Cetinje.
Danijela Zuber, dipl. ing. prehrambene tehnologije, govorila je o proizvodnji lozovače vrhunskog kvaliteta tj. ukazala je na greške koje se  prave u ovoj tehnologiji dala  savjete za njihovu prevenciju. Opširnije..


Spuž, Danilovgrad,  29. septembar 2015.
Obilazak zasada jabuke i proizvodnja rakije jabukovače

 
U sklopu redovnih terenskih aktivnosti, stručne saradnice službe Dragana Radunović i Danijela Zuber obišle su zasade jabuke i proizvodnju rakije jabukovače. Dragana Radunović, master inž., stručni saradnik za zaštitu bilja, izvršila je zdravstveni pregled voćnih stabala jabuke. U razgovoru sa proizvođačima ona je ukazala na prateće probleme u proizvodnji jabuke, sa aspekta pojave štetnih organizama.

U razgovoru sa proizvođačima voćne rakije jabukovače, Danijela Zuber, dipl.ing.prehrambene tehnologije, ukazala je na najčešće greške u proizvodnji. Pojašnjene su nedoumice oko momenta otpočinjanja destilacije tj. dužine čuvanja  prevrelog voćnog kljuka. Sa destilacijom treba otpočeti najkasnije 15-20 dana od momenta završetka fermentacije. Opširnije..


Mojkovac,    23.09.2015. godine
Bijelo Polje, 24.09.2015. godine

Stručni saradnici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji dipl.ing.zaštite bilja Vesna Tončić i dipl.ing. ratarstva i povrtarstva Svetlana Bubanja su u okviru redovnih aktivnosti obišle poljoprivredne proizvodjače iz sela Polja kod Mojkovca. Tom prilikom proizvodjačima su ukazale na mjere zaštite koje moraju odraditi u malinjaku nakon berbe, na značaj agrohemijske analize zemljišta i postupak uzorkovanja zemljišta kao i na  uslove i potrebnu dokumentaciju prilikom apliciranja za Agrobudžetsku liniju "Podrška podizanju i modernizaciji / opremanju proizvodnih voćnih zasada". Opširnije...


Bijelo Polje, 16. septembar  2015. godine

NA SJEVERU POČELO SILIRANJE KUKURUZA

U okviru redovnih radnih aktivnosti stručne saradnice Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Svetlana Bubanja, dipl.ing. ratarstva i povrtarstva i Vesna Tončić, dipl. ing. zaštite bilja obišli su proizvođače sa područja Bistrice kod kojih je ovih dana počelo siliranje kukuruza, a u toku je i vađenje krompira. Na sjeveru Crne Gore u zavisnosti od vremenskih uslova siliranje kukuruza počinje sredinom septembra. Silažni kukuruz se najčešće ubira u fazi voštane zrelosti zrna. Opširnije...


24. septembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: GREŠKE U PROIZVODNJI VOĆNIH RAKIJA

Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zadovoljavajućeg kvaliteta.
On se uglavnom izrađuje od elektrolitičkog bakra. Debljina dna treba da je 6-8 mm-ukoliko je dno tanje može doći do progorevanja i dobijanja tzv ,,dimljive rakije“.

Ono o čemu treba povesti računa, a što u praksi uglavnom i nije tako, jeste da dužina parovodne cijevi bude min 3m, i da cijev bude diskretno nagnuta ka kazanu a ne ka hladioniku-tabarci!!!

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


16. septembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: ODREĐIVANJE SADRŽAJA ŠEĆERA U VOĆNOM KLJUKU

Određivanjem sadržaja šećera u voćnom kljuku možemo utvrditi da li je sav šećer u kljuku prevreo tj. da li je fermentacija (vrenje) završena.

Najprije je potrebno uzeti pravilno uzorak kljuka. Kljuk treba dobro promiješati i uzeti količinu od oko 1/2-1l. Zatim treba kljuk profiltrirati jer se sadržaj ekstrakta ispituje u tečnom dijelu. Ekstrakt kljuka pored šećera čine još mineralne materije, organske kisjeline, manit, glicerin i mnoge dr. materije koje nijesu šećeri i koje doprinose gustini kljuka.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


15. septembar 2015. godine

RATARSTVO

SAVJET: VAĐENJE, SKLADIŠTENJE I ČUVANJE KROMPIRA 

Vađenjem krompira završava se proces proizvodnje, odnosno vrši se ubiranje plodova rada obavljenog tokom godine. Krompir treba vaditi kada su krtole završile razvoj, odnosno postigle punu zrelost, a pokožica je dovoljno čvrsta i ne ljušti se. Vađenje krompira predstavlja važnu i složenu operaciju jer zbog povoljnog hemijskog sastava krompir je idealan supstrat za razvoj mikoroorganizama, prouzrokovača bolesti.
Pokožica štiti unutrašnjost krtole i veoma je važno sačuvati pokožicu neoštećenu ili u slučaju krtole oštećenja prilikom vađenja, transporta i sortiranja obaviti njeno liječenje.
U vrijeme vađenja krompira cima može biti još zelena. Zelena cima je prisutna kod usjeva koji se vadi nezreo zbog visoke cijene mladog krompira na tržištu i radi obezbjeđenja kvaliteta (kod sjemenskog krompira).

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Beograd, 10. septembar 2015. godine

U Institu za primjenu nauke u poljoprivredi  a u okviru HERD projekta održana je radionica:

“Assesment, Measurement and Evalution of Extension and Education”

“Procjena, mjerenje i evaluacija savjetodavstva i obrazovanja”

Opširnije...


11. septembar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: ZAŠTITA MASLINA OD MUVE MASLINE 

Savjetuju se maslinari da izvrše tretiranje masline radi zaštite ploda od napada muve masline. Posljednji pregled klopki i plodova nadležnih iz Biotehničkog fakulteta na prisustvo muve masline koji je urađen 10. septembra pokazao je da je došlo do povećanja brojnosti muve u oba tipa klopki (Mc Phail i žute Ijepljivie ploče) kao i povećanja infestacije. Trenutna meteorološka situacija odnosno kiša i pad temperature pogodovali su razvoju muve masline.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bar, 3. septembar, 2015. godine

Stručni saradnici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji regionalnog centra Bar - Slavica Kontić, dipl.ing.za zaštitu bilja i Miloš Vuksanović, dipl.ing. agronomije započeli su obilazak maslinara i maslinjaka sa predstavnicima Društva maslinara Bar (Petar Milić, agronom i doskorašnji predsjednik Skupštine Društva maslinara Bar, Ćazim Alković predsjednik i Fahrudin Mujić, sekretar).
Opširnije...


Crmnica, Godinje, 3. septembar 2015.

Počela berba grožđa

U vinogradarskim rejonima Crmnice počela je berba grožđa. Za razliku od prošle godine, ova godina je bila dobra za vinogradare, s obzirom da vremenski uslovi nisu pogodovali razvoju plamenjače, pepelnice i sive truleži, tri najvažnije bolesti u vinogradima. Grožđe je ove godine odličnog kvaliteta,  prinos je takođe zadovoljavajući.

Stručne saradnice Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji obišle su vinogradare Crmničkog regiona.

Danijela Zuber, dipl.ing. prehrambene tehnologije, objasnila je vinogradarima da su mane i bolesti vina uglavnom posljedica nepra-vilnosti i grešaka učinjenih na samom početku prerade grožđa i da je zbog toga vrlo važno voditi računa o kva-litetu i zdravstvenom stanju sirovine koja ide u preradu. Ona je savjetovala vino-gradare da ne treba muljati toplo grožđe, kako ne bi došlo do porasta temperature tokom fermentacije. Optimalna temperatura fermentacije za sortu Vranac je 25°C.

Opširnije...


Nikšić, 2. 08. 2015. god.

U Nikšiću je 2. avgusta proslavljena pčelarska slava a organizator i domaćin manifestacije bilo je Udruženje pčelara iz Nikšića.

Osim tradicionalno svečanog dijela okupljenim pčelarima sa područja Nikšića, Berana, Podgorice, Cetinja, Danilovgrada, Šavnika, Plužina, predavanje o pripremi pčelinjih društava za zimovanje održao je Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne služne u biljnoj proizvodnji.

Prisutni pčelari, njih više od 110, na kraju predavanja imali su mogućnost da komentarišu, postavljaju pitanja i razmijene iskustva o protekloj sezoni.

Opširnije...


5. avgust 2015. godine

PRERADA

SAVJET:OCJENA VINA ČULOM UKUSA

Nedavna istraživanja su pokazala da nervni receptori, kojih ima oko 9.000, na cijeloj površini jezika mogu detektovati sve različite ukuse.

Kombinacija ukusa, zajedno sa kombinacijom aroma, stvara tzv “flavour“ vina. Na “flavour“ oko 75% utiče miris dok 25% čini ukus.

Uopšteno identifikujemo 4 ukusa: slatki, kisjeli, gorki i slani. U Aziji govore još o “umami“ ukusu, što bi prevedeno na naš jezik značilo “izvrsno“.

Kada govorimo o vinu imamo slatki, kisjeli i gorki ukus.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


26. jun 2015. godine

ZAŠTITA BILJA - AKTUELNO

SAVJET: CRNA PJEGAVOST PARADAJZA - Alternaria solani

Crna ili koncentrična pjegavost  je veoma rasprostranjeno oboljenje paradajza uzrokovana gljivicom Alternaria solani. Takođe se javlja i na krompiru (rijetko i s manjim posljedicama na ostalim biljkama iz porodice pomoćnica – paprika i patlidžan). Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


27. maj 2015. godine

ZAŠTITA BILJA - AKTUELNO

SAVJET: JABUKIN SMOTAVAC - Cydia pomonella

Ovaj insekt predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina jabuke. Osim jabuke smotavac se razvija i u plodu dunje, oraha, kruške, kajsije, breskve. Riječ je isključivo o štetočini ploda kako zelenog tako i zrelog. Zeleni plodovi opadaju dok oni zreli gube i upotrebnu vrijednost zbog prisustva gusjenica kao i zaprljanosti ploda od izmeta. Takvi plodovi se ne mogu čuvati jer su podložni napadu fitopatogenih gljiva - truleži. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


20. maj 2015. godine

Aktuelno - Savjet maslinarima

Maslina je trenutno u fazi pred cvjetanje i otvaraju se prvi cvjetovi u resi. Krajnji je rok započeti zaštitu protiv cvjetne generacije maslininog moljca (Prays olea). Leptir nakon polaganja jaja u blizini čašičnih listića na cvjetovima  u resi, omogućava ispiljeloj gusjenici izgrizanje cvjetnog pupoljka. U cvjetanju zato može doći do značajnih šteta. Opširnije...

19. maj 2015. godine

PRERADA

SAVJET: ZNAČAJ KVALITETA VOĆA I POVRĆA ZA NJIHOVO ČUVANJE 

Tokom čuvanja voća i povrća značajno je očuvati njihov kvalitet u što dužem vremenskom periodu kako bi se produžilo vrijeme njihovog korišćenja u svježem stanju.
 Kvalitet proizvoda koji se stavlja na čuvanje zavisi od:

  • Vrste proizvoda
  • Agrotehničkih mjera - đubrenja, navodnjavanja, vremena i načina berbe.
  • Agro-klimatskih uslova

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Bar, 14. maj 2015. godine,

Radionica za maslinare - Paunovo oko, Maslinin moljac

U organizaciji Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju, Regionalni centar Bar, u saradnji sa Udruženjem maslinara Bar, održana je radionica za maslinare.  Teme radionice su bile iz oblasti zaštite masline od bolesti i štetočina sa osvrtom na značajnu bolest masline Paunovo oko i štetočine koje napadaju maslinu u ovom periodu. Opširnije...

Petnjica, 05. maj 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za poljoprivredu Opštine Petnjica održana je radionica za poljoprivredne proizvođače. Dipl.ing. Darinka Grubović je prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentovala mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu kao i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumenta koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Opširnije...

27. april 2015. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: ANTRAKNOZA JAGODE 

Prvi simptomi bolesti javljaju se na cvjetovima u proljeće i to pri povoljnim uslovima za razvoj gljive - Colletotrichum fagariae (dosta kiše i visoke temperature vazduha). Simptomi na cvjetovima su u obliku paleža. Bolest se kasnije intenzivno širi i razvija na zelenim plodovima. Pjege su u početku okrugle, a kod jakog napada se spajaju i prave  udubljenja nepravilnog oblika.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Kolašin, 20. 4. 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i Službe za poljoprivredu Opštine Kolašin održana je radionica za poljoprivredne proizvođače.
Dipl.ing. Momčilo Kuveljić i Dipl.ing. Svetlana Bubanja su prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentovali mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu kao i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumenta  koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Opširnije...


Cetinje, 17. 4. 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Službom za selekciju stoke, održana je prezentacija Agrobudžeta za 2015. godinu za poljoprivredne proizvođače sa područja Cetinja. Danijela Zuber, dipl.ing. prehrambene tehnologiji, prezentovala je podrške biljnoj proizvodnji – direktnu podršku ratarskoj proizvodnji, podršku povrtarskoj proizvodnji, direktnu podršku proizvodnji duvana, podršku razvoju maslinarstva, podršku razvoju vinogradarstva i vinarstva, podršku podizanju višegodišnjih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, podršku podizanju i modernizaciji/opremanju proizvodnih voćnih zasada, unaprijeđivanje kvaliteta proizvoda i organsku proizvodnju. Opširnije...


Mojkovac, 09. 4. 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke i Službe za poljoprivredu Opštine Mojkovac održana je radionica za poljoprivredne proizvođače. Dipl.ing. Momčilo Kuveljić i dipl.ing. Svetlana Bubanja su prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentovali mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu kao i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i dokumenta  koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Opširnije...


26. mart 2015. godine

PRERADA

SAVJET: HACCP 

Prema definiciji koju je dao Codex Alimentarius  HACCP je sistem za identifikaciju, ocjenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbjednost hrane! HACCP sistem djeluje tako što se najprije identifikuju rizične tačke proizvodnje tj. tačke u kojima može doći do kontaminacije proizvoda, a nakon toga određuju se preventivne mjere za kontrolu tih tačaka i sprečavanje  kontaminacije. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Budva, 41 Sajam hrane, 13. mart 2015.

U okviru Sajma održano stručno predavanje „Zaštita vinove loze”

Na poziv organizatora, u okviru sajamske manifestacije koja se tradicionalno održava u Budvi, a u ime Biotehničkog fakulteta u Podgorici, Dragana Radunović, master inž., stručna saradnica za zaštitu bilja, održala je predavanje na temu:

„Zaštita vinove loze”.

Opširnije...


Cetinje, 11. mart 2015.  

Održana stručna predavanja za vinogradare:
„Zaštita vinove loze”
,,Tehnologija proizvodnje crnih vina”
 

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, 11. marta 2015. održana su stručna predavanja za vinogradare sa ovog područja. Opširnije...


Golubovci, Tuzi, 04-10. mart 2015. godine

Izuzetno promjenjivo vrijeme praćeno velikim temperaturnim oscilacijama uticalo je i na proizvodnju rasada povrća. Po pozivu poljoprivrednih proizvođača sa područja ove dvije Gradske opštine, a u sklopu redovnih obilazaka terena, mr Branka Nikolić, stručni saradnik za ratarstvo, povrtarstvo i zemljište u Savjetodavnoj službi za biljnu proizvodnju Podgorica, obišla je više proizvođača rasada povrća radi davanja stručnih savjeta oko proizvodnje rasada. Savjeti su se najviše odnosili na regulaciju temperature, načina i količine vode za navodnjavanja, izbora vrste i količine đubriva za prihranu, trajenje procesa kaljenja, kao i mogućnosti zasušivanja rasada. Opširnije...


Tuzi, 03. mart 2015. godine

Promjenljivo vrijeme je uticalo da se rezidba voćaka na područjima opština Podgorica i Danilovgrad na dosta imanja nije završila. U cilju edukacije proizvođača redovni terenski obilasci su maksimalno iskorišćeni da se zainteresovanim voćarima i vinogradarima na imanjima stručno  i temeljno  pokaže rezidba.
Na jednom od gazdinstava u GO Tuzi mr Ljiljana Pajović, stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo u Savjetodavnoj Službi u biljnoj proizvodnji – Podgorica, na poziv proizvođača održala je radionicu na temu rezidbe trešanja.  Opširnije...


Budva,Petrovac, 28. februar 2015. godine
Bar, Ulcinj, 1. mart 2015. godine

Aktivnosti Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji  nastavljaju se u 2015. godini organizovanjem radionica za poljoprivrednike i praktičnom  obukom na terenu. Ovom prilikom radionica je organizovana sa maslinarima  Budve,  u Domu kulture u Petrovcu, a predavanje iz zaštite bilja  je održala Slavica Kontić, savjetnica za zaštitu bilja u regionalnom centru Bar, tema ,,Integralna zaštita masline“. Opširnije...

Andrijevica, 6. februar 2015. godine

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji organizovala jesavjetovanje na temu „Gajenje šumske jagode i maline“. Pored voćara sa područja Andrijevice, na savjetovanju su učestvovali poljoprivredni proizvođači iz Plava, Gusinja i Rožaja. Najavljen je nastavak ovakvih radionica u drugim opštinama sjevernog i centralnog područja Crne Gore. Opširnije...


Berane, 6. februar 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji održana je radionica na temu „Gajenje jagodastog voća“. Prisutnim voćarima sa područja opštine o proizvodnji jagodastog voća, stanju na tržištu voća u okruženju govorili su: mr Nebojša Veličković, dipl. ing. Darinka Grubović, dipl. ing. Mira Kotlaja, dipl. ek. Nebojša Protić i dipl. ing. Vesna Maljak. Opširnije...


Mojkovac, 5. februar 2015. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i lokalne uprave u Mojkovcu je održana radionica na temu „Intenzivna proizvodnja maline i jagode“. Prisutnim voćarima, članovima poljoprivrednih udruženja na ovu temu govorili su: mr Nebojša Veličković, dipl. ing. Mira Kotlaja, dipl. ek. Nebojša Protić i dipl. ing. Vesna Maljak.
Opširnije...


Bijelo Polje, 5. februar 2015. godine

U Bijelom Polju je u organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovano savjetovanje na temu „Tehnologija gajenja jagodastog voća“. Voćarima sa ovog područja koji su došli u ogromnom broju govorili su: mr Nebojša Veličković, dipl. ing. Mira Kotlaja, dipl. ek. Nebojša Protić i dipl. ing. Vesna Maljak. Opširnije...


28. januar 2015. godine

PRERADA

SAVJET: Osnove degustacije vina 

Postoji nekoliko načina degustacije vina:

  • Horizontalna - ocjenjuju se vina iz iste berbe
  • Vertikalna - ocjenjuju se i upoređuju vina iz različitih berbi
  • Slijepa - ocjenjivač nema nijednu informaciju o vinu
  • Poluslijepa - ocjenjivač zna tip vina ili odakle je vino

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


23. januar 2015. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: RAK MASLINE 

Rak masline je bolest koja je poznata još od vremena starih Rimljana. Danas je proširena na svim područjima gdje ima njenih domaćina, prvenstveno masline, a potom oleandera.
 Bolest uzrokuje bakterija Pseudomonas savastanoi  koja je uvijek prisutna u maslinjaku.

Tipični simptomi prisustva ove bolesti je pojava izraslina-gala na svim vegetativnim organima masline, a najčešće na mlađim grančicama i osnovnim granama. Gale mogu biti pojedinačne ili grupisane. Kako bolest napreduje gale postaju veće i užljebljuju se u koru. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Plužine, 25. 12. 2014. godine

U Plužinama je održana radionica na temu „Bolesti pčela i legla“. Predavanje je održao Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Prisutni pčelari su pokazali značajno interesovanje za primjenu novih, organskih sredstava u borbi protiv najvećih i najopasnijih bolesti.

Opširnije...


Bijelo Polje, 23. 12. 2014. godina

Na godišnjoj skupštini pčelara u Bijelom Polju, pored tekućih pitanja i aktivnosti u narednom periodu, pčelari su se upoznali sa aktuelnim IPARD like projektom i registrom poljoprivrednih gazdinstava.

Predsjednk Skupštine pčelara i stručni saradnik iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Mr Nebojša Veličković, upoznao je pčelare o mogućnostima aplikacije i dobijanja grant podrške za investicije u oblasti pčelarstva.

Prisutni pčelari su upoznati na koji način i za koje investicije mogu ostvariti podršku u iznosu 50% do 65%.

Opširnije...

Limljani, 24. 12. 2014. godine

,,Zaštita vinove loze“, „Kvarenja vina“, prezentacija IPARD like mjera za vinogradare i vinare Crmnice

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji održana su stručna predavanja za vinogradare i vinare crmničkog regiona.

Opširnije...


Plužine, 11.12.2014. godine

U organizaciji NVO Green Piva i udruženja pčelara u Plužinama je održana radionica iz oblasti pčelarstva.

Tema radionice je bila „Dobra pčelarska praksa i izazovi u pčelarstvu“.

Predavač je bio Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji.

Nakon prezentacije pčelari su uzeli učešća u raspravi i dobili odgovore na  postavljena pitanja.

Opširnije...


Plužine, 11.12.2014. godine

U Plužinama je u organizaciji NVO Green Piva i udruženja pčelara za učenike Srednje mješovite škole održano predavanje iz oblasti pčelarstva. Učenicima trećeg razreda na temu “Biodiverzitet i potencijali u razvoju pčelarstva” govorio je Mr Nebojša Veličković iz Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji. Učenici su pokazali značajno interesovanje za stanje biodiverziteta i za mjere koje se preduzimaju za njegovo očuvanje. Opširnije...


Podgorica, 8. decembar 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

Javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva – IPARD like


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva. Poziv se objavljuje u okviru IPARD like projekta, koji finansira Evropska unija, a implementira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom.

Cilj projekta je pružanje bespovratne podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva u cilju uvođenja i implementacije mjera ruralnog razvoja, povećanja konkuretnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kao i uvođenja i jačanja evropskih standarda proizvodnje hrane.

Preuzmi Javni poziv...

Preuzmi brošuru...


Golubovci, 3. decembar 2014. godine

SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI POVRĆA

U  organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i GO Golubovci održano je Savjetovanje o proizvodnji povrća.
Teme savjetovanja su bile:
- Proizvodnja paradajza na otvorenom
- Proizvodnja dinje u zaštićenom prostoru
- Standardi kvaliteta povrća u EU
Opširnije...


Zlatibor, Srbija, 24-28. novembar 2014. gorine

VII KONGRES O ZAŠTITI BILJA,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru je održan naučni skup, VII KONGRES O ZAŠTITI BILJA pod nazivom „Integralna zaštita bilja – naučno-utemeljen iskorak ka održivoj poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi“.
U okviru stručnih i naučnih predavanja na Kongresu su prezentovani rezultati najnovijih dostignuća u oblasti zaštite bilja kod nas i u svijetu. Održano je niz predavanja po pozivu, kao i prezentacije radova u vidu postera, velikog broja naučnih radnika iz više zemalja svijeta. Zvanični jezici skupa bili su engleski i ruski. Opširnije...


Danilovgrad, 28. novembar 2014. godine

U organizaciji Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji i Službe za poljoprivredu Opštine Danilovgrad održano je predavanje iz voćarstva.
Gost predavač je bio prof. dr Dragan Milatović sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.
Tema predavanja je bila "Tehnologija proizvodnje - podizanje intenzivnih zasada trešnje"
Poziv za prisustvovanje je upućen voćarima iz Podgorice, gradskih Opština Golubovci i Tuzi, Danilovgrada i Cetinja.
Velikom broju prisutnih nakon skoro dvočasovnog predavanja profesor je odgovarao na pitanja iz proizvodnje trešanja i drugih koštičavih voćnih vrsta. Opširnije...


NAJAVA: Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji organizuje Savjetovanje iz povrtarske proizvodnje, u srijedu 03. 12. 2014. godine u sali GO Golubovci sa početkom u 10h.

Teme su: PROIZVODNJA PARADAJZA NA OTVORENOM, PROIZVODNJA DINJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU I STANDARDI KVALITETA ZA POVRĆE. Predavač je prof. dr Žarko Ilin, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

29. novembar 2014. godine

ZAŠTITA BILJA

SAVJET: KREČENJE VOĆAKA 

Mnogi ne znaju zašto se debla voćaka premazuju krečom. Neupućeni misle da se radi o uljepšavanju, pa tako debla premazuju tek u proljeće. Ali pravo vrijeme za krečenje voćke je upravo sada, u jesen. Debla voćaka premazujemo kako bismo spriječili naglo zagrijavanje pod uticajem sunčevih zraka. Naime, nakon niskih temperatura, koje uz tlo znaju biti i nekoliko stepeni niže nego u meteoroškoj kućici, jutrnji zraci naglo zagrijavaju deblo. Ova pojava je češća tokom hladnih noći i toplih zimskih dana kada se kora zagrijava dvojako i to direktinim sunčevim zračenjem i refleksijom od snijega na tlu od kojeg se sunčeva svjetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Golubovci, 27. novembar 2014. godine

U organizaciji Poljoprivredne apoteke AGROEURO iz Golubovaca, a u saradnji sa Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, organizovana je edukacija za poljoprivredne proizvođače. Teme predavanja su se odnosile na značaj  pravilne oplodnje  povrća, kao i prednosti biološke zaštite. Opširnije...


Nudo, 19. novembar 2014. godine

Saradnjom regionalnih centara, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Cetinja i Nikšića održano je predavanje za vinogradare i vinare Nudola.
Rajko Grozdanić, dipl.ing. voćarstva i vinogradarstva govorio je o uzgojnim oblicima u vinogradarstvu. Opširnije...


Podgorica (Tuzi), Ulcinj, 17-18. novembar 2014. godine

Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, GO Tuzi i Opštine Ulcinj, održana je dvodnevna stručna edukacija za poljoprivredne proizvođače sa tog područja.
Teme predavanja su se odnosile na plantažno gajenje ljekovitog i aromatičnog bilja, ali su predstavljeni i ekonomski efekti ove proizvodnje. Opširnije...


Andrijevica, 13. novembar 2014. godine

U Organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji organizovana je edukativna radionica za voćare sa područja Andrijevice. Prisutne poljoprivredne proizvođače o mjerama agrobudžeta i uslovima za ostvarivanje prava na subvenciju upoznala je Dipl.ing. Darinka Grubović. Mr Nebojša Veličković i Dipl.ing. Rajko Grozdanić govorili su o podizanju zasada i intenzivnim tehnologijama gajenja voćaka. Opširnije...


Berane, 13. novembar 2014. godine

U organizaciji Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji u Beranama je održano savjetovanje na aktuelne teme iz voćarstva. Dipl. Ing. Rajko Grozdanić govorio je o savremenim sistemima voćnjaka i intenzivnoj tehnologiji. Dipl.ing. Darinka Grubović je upoznala prisutne voćare o mjerama agrobudžeta i uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na subvenciju. Mr Nebojša Veličković je govorio o podizanju voćnjaka u narednom periodu. Opširnije...


12. novembar 2014. godine

PRERADA

SAVJET: SUMPOR-DIOKSID (SO2) U VINU 

Mnogi naši proizvođači vina se, i dan danas, odriču od upotrebe sumpor-dioksida kao značajnog enološkog sredstva. Sumpor je najstarije korišćeno sredstvo u vinarstvu (koristio se još u srednjem vijeku prilikom spravljanja vina).
Sumpor-dioksid se prvi put dodaje prilikom muljanja grožđa i to najčešće kao kalijum-metabisulfit (vinobran) koji reaguje sa kisjelinama u grožđu oslobađajući sumpor-dioksid. Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Strana 1 2 3 4 5 6 7